تاریخ شروع : یکشنبه 01 اسفند 95

تاریخ پایان : شنبه 07 اسفند 95

نمایشگاه سراسری کتاب استان یزد