افتتاح نمایشگاه زیرساخت عمان 2016 با حضور وزیر راه سازی عمان و توتون چی معاونت  سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان ، آقای بخت ور رایزن اقتصادی ، و عبدالخانی رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان

منبع : یزد تبلیغ