نمایشگاه خودرو و قطعات مهر ماه 1395

تاریخ شروع : دوشنبه ، 26 مهر 1395

تاریخ پایان : جمعه ، 30 مهر 1395

محل برگزاری : نمایشگاه های بین المللی یزد