کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان یزد، یزد، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی یزد
Asia, Middle East, Iran, Yazd Province, Yazd
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان)
برگزارکننده : شرکت نمایشگاههای بین المللی استان یزد